Entrades

S'estan mostrant les entrades d'aquesta data: octubre, 2011

LA FESTA DE TOTS SANTS A LA CATEQUESI

Imatge
Elsfilletsiadolescentde les nostrescatequesispateixenl'efectenegatiude la festa dehalloween,proposem queaprofitantla festivitatde Tots els sants, treballarambelscatequizandsdels nostresgrupsl'aspectecristiàd'aquesta festa,peraixò poden servir aquests materials que us oferim.

Per treballar l'Evangeli del Diumenge XXXI A (30/10/11)

Imatge
Mt 23, 1-12 Jesúsreconeixque els responsables delpobleescollithan sabutconservarl'ensenyamentde Moisès-asseguts a lacàtedrade Moisès-,peròno l'hanposat enpràctica.Encaramés, la seva conductaés un "contrasigne" de l'esperitdel magisteride Moisèside la Torà.Peraixò,Jesúsdiusenseembutsa la gent queescoltinel queels ensenyenelsmestresde la llei ielsfariseus,peròquenosegueixin el seuexemple,"perquèells nofan el quediuen".20111030 31A  pasatemp


20111030 31 A comic

UNA PÀGINA INTERESSANT

Imatge
De vegades ni sabem com presentar la bíblia als infants, potser el millor és fer-ho com ells están acostumats... jugant!. En aquesta direcció de correo trobarás un joc en línea per anar entran dins la biblia. Potser un primer pas

                                                    Fes clic aquí    Conèixer la Bíblia

DOMUND. Compartir l'alegria de l'Evangeli

Imatge

El Diumenge del DOMUND a la catequesi

Imatge
AIXÍ US ENVIO JO (Jn 20,21)

El lema d'aquest any del DOMUNDestàpresdel Missatgede BenetXVI perla JornadaMundial de lesMissions.Les seves paraulesneixende l'afirmacióevangèlica:"Comel Parem'haenviat a mi,tambéusenvio a vosaltres".Ésexpressióde coml'Esglésiaassumeixla missió queel Pareva encomanarel seu Fill alenviar-lo almón.De lamateixamanera,Jesús enviaa la seva Esglésiaia cadascundelsbatejats.
Ésun enviamentque implica:
Tots:totselsbatejatsilescomunitatscristianesestancridats aviurela missiósalvadorade Déu.
Tot:aquestamissióestàdestinadaa totia tots,especialment alsque encarano el coneixeni aquellsque s'hanallunyatde la fe.
Sempre:la missióafecta tota lahumanitatia totes les sevesdimensions, noestàlimitadapertempsniperespai...fins a la plenituddels temps.

2011 domund catequesis niños2011 Domund Catequesis Adolescents

Evangeli de la setmana 30 A (per a la reflexió a la catequesi)

Imatge
¿EstimarDéusenseestimar(servir)al proïsme?.És aixòpossible?


23/10/2011 Diumenge XXX T.O. El Manament primer

Imatge
No n'hi ha prouser un homemoltdevoticompliramblesoracionsipagar elsdelmes...idespréscriticarl'altre quepensadiferent.
Elsfariseusde la Bíbliaerenhomesmoltdevots,moltobservantsde la llei ipagavenestrictament elsdelmes,perònooblidem quevan serprecisamentaquestshomesdevotselsque van ferpatiraJesúsifinalmentel van portar ala mort enla creu.
«Si jonotincamor,joressóc»(1Cor.13,2)
Si jonotincamorde resemserveixestudiar laBíblia,de resem serveixanar altempleiferllarguesoracionsivigíliesnocturnes.
Déués amor,ielqui no estima noestàen Déu(1 Jn4, 7).Els mésgrande la nostrareligióésl'Amor!


20111023 30 A comic
20111023 30A  pasatemps

"Hallelujah" - Leonard Cohen

Imatge
"Mou,Senyor, elscorsdels teusfills,perquè, corresponentgenerosament ala teva gràcia,rebinambmajorabundàncial'ajuda de la tevabondat"

V Jornades de formació per a catequistes. Paraula de Déu per a la salvació dels homes (II)

V JORNADES DE FORMACIÓ PER A CATEQUISTES. Organitzades pel SIC (I)

Imatge
Sembla que va ser ahir i ja fa un any que un grup de catequistes menorquins vam estar a Santa Susanna (bisbat de Girona) assistint a les Jornades Interdiciocesanas de Formació per a Catequistes, organitzades pel SIC.
Aquests dies estem acabant els preparatius per assistir a les V Jornades que se celebraran els dies 4, 5 i 6 de novembre a Mallorca

Jocs amb l'evangeli del diumenge XXIX A (16/10/2011)

Evangeli del diuimenge 16/10

Imatge

ordinario 29 mt 22,15-21.divx

Imatge
"Doneu al Cèsar el que és del Cèsar, i a Déu el que és de Déu". I nosaltres de qui som imatge del Cèsar o de Déu?... visquem en cosequència!
Imatge
Moltesvegadestenim lasensació quel'activitat potambnosaltres quesónmolteslesconvocatòriesque rebem:cadasetmanacatequesi,reunionspreparatòriesa la parròquia,reunionsarxiprestal deformació, trobadesamblesfamílies,convocatòriesdiocesanesde formació... Éscert quepot semblaraclaparadortanta feina,peròsi ensplantegemquina és la nostramissiócomcatequistesés comprensiblela dedicació quehem de dedicar,hemde serconscientsde la importànciade la nostramissió:anunciaraJesús alsnens,adolescentso adultsdoninles nostrescatequesi.Peraixòésimportantqueensformemi alhoraquesiguemde cadadiamillorsdeixeblesde Jesús.
El secretariatde catequesitéla missió,encomanadespel bisbe,preocupar-se delaformacióide l'espiritualitatdelscatequistesde la diòcesi,peraixòorganitzadiverses trobadesal llarg delcursencaminats aconsolidaraquestsobjectius.